ตรวจสอบการชำระเงินบำรุงการศึกษา

   หากพบว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการชำระเงินบำรุงการศึกษา
โปรดติดต่อที่ห้องการเงิน ในวันและเวลาราชการ